skip to content »

emp-rp.ru

Online dating hafu samband

online dating hafu samband-1

Några amuletter från Sigtuna med runinskrifter från vikingatid eller tidig medeltid hör förmodligen till denna senare kategori.Begreppet magi är ett sätt att kategorisera en rad uppfattningar och vedertagna bruk som omfattar allt från astrologi, besvärjelser, rituella handlingar och bruk av amuletter till förledande illusionsmakeri.

De teologiska invändningarna var motsägelsefulla och förändrades från talet och fram till 1400-talet för att bemästra en framväxande lärd magi, kätterska idéer och lekmannaandlighet.Så kunde till exempel infektioner av stafylokocker lindras eller motverkas med hjälp av en salva, som innehöll lök, vitlök, oxgalla, vin och det kopparsalt som uppstod, då medeltida vin, som ju var acidrikt, upphettades i kopparkärl.Och då ett glödgat järn stacks ner i ättiksyra, bildades en järnförening, som kunde tas upp av kroppen och därigenom motverka järnbrist och sjukdomar orsakade av järnbrist.En ännu högre nivå möter vi i Balds Leechbook, som visar att man kunde hämta det bästa från grekisk och romersk medicin och införliva den med den egna självständiga medicinen.Vilka författarna och kompilatorerna till dessa läke- och örteböcker var, vet vi inte.inte vara betingad av lärd nyfikenhet utan bero på insiktsfulla kompilatorer och skrivare (Flint 196).

De innehållsrika anglo-saxiska texterna gör det möjligt att göra åtskillnad mellan rationella och magiska botemedel.

Denna klassiska tradition har säkerligen nått Sverige och det är i stor utsträckning denna traditions läkeväxter som under senmedeltiden introduceras hos oss (Larsson 20 53).

61 H E L M E R G U S TAV S O N Möjligen är det bristen på relevanta källor och inslaget av magi som ligger bakom den i vårt land ganska mörkt präglade folkliga bilden av den medeltida medicinen. anglosaxiska läke- och örtaböcker (leechbooks) gör att forskarna har kunnat skapa en mer nyanserad och positiv bild av medeltidens medicin.

Magin omfattades både av lekmän och lärda och såväl av dem med hög som låg social ställning. medicinska tillämpningar och i religiös och världslig litteratur.

Studiet av medeltida magi är därför i hög grad ett studium av de tankesystem som definierade 62 S Å R F E B E R B E N E T F R Å N S I G T U N A magin och av systemens förändringar, som ju innebar att begreppet magi successivt förändrades.

Men det begränsade källmaterialet medger inte några vittgående slutsatser.